תצב בשומב םיקנפמ םירמיצ - םיל רה ןיבל תורומש תויוכזה לכ
.תוגוזל יטנמור חוריאו םיענ יתחפשמ חוריאל םלשומ םוקמ .יח תניפו םיגד תכירב ,גנופ גניפ ןחלוש םע הלוז ,ויקיברב תניפו הבישי תוניפ םע הקוריו הבחר האשדמ םירמיצה רצחב .שורדה רוזבאה לכ םע ןוחבטמו קנפמ יזוק'ג רמיצ לכב .תוחפשמלו תוגוזל תומיאתמה תורזבואמו תויפהפי תותקב שמח ואצמת יברעמה לילגבש תצב בשומב
תצב בשומ, רמיצ רתאב תוצלמה, דנאקיוו רתאב תוצלמה , תיפוצ רתאב תוצלמה